Ora et Labora in een groene stad

Projectplan “Werkplek Bergstraat”

Ora et Labora in een groene stad

(versie: 3 december 2020)

Werkplek Bergstraat is een sociale onderneming waarin we het oude concept van bidden en werken (ora et labora) op een nieuwe manier vormgeven. We zijn een co-werkplek, een ontmoetingsruimte en stadsklooster. We doen drie dingen:

  • we bidden in en voor de stad tijdens morgengebed en avondgebed,
  • we verhuren werkruimte in de vorm van vijf flexwerkplekken en vergader- of trainingsruimte,
  • we organiseren leermomenten zoals workshops, lezingen en gesprek over duurzaamheid en zingeving.
  • Door al deze activiteiten heen bouwen we aan gemeenschap en gezamenlijkheid.

Context:

Als christenen hebben we deel aan een goed verhaal maar het is een uitdaging om dat ook zichtbaar te maken. De geschiedenis van de Kerk laat keer op keer mensen en bewegingen zien die het geloof bewust handen en voeten wisten te geven. Hoe kunnen wij dat doen in een volle en drukke wereld? We blijven oefenen in bidden, werken en leren. Het klooster, een stadsklooster in dit geval, is hiervoor een mooie metafoor. Het is een plek waar tijd en ruimte is voor verbinding, aandacht en gastvrijheid. 

In het Nederland van 2020 ervaren veel mensen eenzaamheid maar vooral in de sociale midden- en bovenklasse blijft dit vaak verborgen achter prestaties en uiterlijke tekens van succes. Uit gesprekken in Wageningen bleek ons dat veel jongeren en studenten lijden aan eenzaamheid en gebrek aan structuur. Ook onder alleen werkende professionals, zoals startende ondernemers en dienstverlenende zzp’ers, is veel verborgen eenzaamheid. Hoewel deze groep geen “traditionele” Leger des Heils doelgroep lijkt, is er wel reden om er aandacht voor te vragen. Het Leger des Heils heeft immers een lange geschiedenis van actie ondernemen bij het zien van sociale noden, juist als die bij anderen (nog) niet in beeld zijn. Omdat deze doelgroep meestal geen aansluiting meer heeft met traditionele vormen van kerk-zijn, is dit bij uitstek een randgroep die vanuit een pioniersproject aangesproken kan worden. In de christelijke traditie staan relaties, verbinding en gemeenschap tenslotte centraal. Wij zien hier dus een gelegenheid om, vanuit de Missie van het Leger des Heils, in Christus’ naam “menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.”

Dit project sluit ook aan bij de belangrijkste maatschappelijke trend van 2021: door de corona-crisis staat het maatschappelijk leven sterk onder druk. We horen dat in een studentenstad als Wageningen veel net afgestudeerden structuurverlies en eenzaamheid ervaren en dus behoefte hebben aan een plek waar ruimte is voor werk, koffie en een gesprek. Werkplek Bergstraat heeft nadrukkelijk oog voor deze nood en we zoeken naar creatieve manieren om zo bij te dragen aan sociale cohesie in de stad. 

Visie

Wij zijn een plek waar we concreet oefenen in de verbinding tussen bidden en werken, boven en beneden. In Wageningen zoeken we speciaal de verbinding tussen duurzaamheid en zingeving, in het bijzonder voor onze gasten in de co-werkruimte en de deelnemers aan het leerhuis.

Doelgroep:

De primaire doelgroep is mensen die (bewust of onbewust) eenzaam zijn of behoefte hebben aan structuur in hun leven, maar die niet vallen in de traditionele categorie van ‘sociaal kwetsbaar.’ In de Wageningse context gaat het om studenten, medewerkers van de universiteit, expats, (startende) ondernemers en thuiswerkende professionals. 

Een belangrijk deel van de doelgroep herkent zich ook in een van de volgende thema’s: bezorgd om duurzaamheid, groen, de toekomst van milieu en klimaat; bewust of onbewust spiritueel zoekend, rusteloos, op zoek naar verwondering, naar ‘god’? 

Theologische waarden

We oefenen in onderweg zijn: Leven is onderweg zijn, voor ieder mens. In sommige situaties zijn we ons dat meer bewust: als we studeren, op een kruispunt staan, of vanuit een andere cultuur komen. Maar hoe doe je dat dan? Rondom de tafel van gastvrijheid is ruimte voor gesprek, stilte en gebed. Christenen (mensen ‘van de weg’) oefenen zich hier in heiliging. Samen met mede-pelgrims gaan we hoopvol op weg. 

We oefenen in thuiskomen: We zijn, bewust of niet, op zoek naar een plek om te landen, naar een thuis. Bij de Vader, maar ook op de aarde. Een plek om te wortelen, een plaats waar je, letterlijk of figuurlijk, een boom kunt planten. Als mens leren we ook thuiskomen in relaties. Rondom de tafel van gastvrijheid willen we oefenen in het vormen van een gemeenschap van tochtgenoten.

We oefenen in een krachtig en vruchtbaar leven: In de christelijke traditie is lang nagedacht over hoe we ons kunnen oefenen in een krachtig en vruchtbaar leven. De vader van de Westerse monastieke beweging, Benedictus van Nursia, legt in zijn Regel de nadruk op “stabilitas” (aanwezig zijn), “obedia” (luisterhouding) en de “conversio morum” (bekering van het leven/heiliging) als basishouding voor het gezamenlijk bidden, werken en leren.


We oefenen in het verbinden van blauw en groen: We zijn op zoek naar de verbinding tussen het evangelie en de unieke context van Wageningen. Wageningen is de stad van de groenste universiteit van Nederland. We geloven dat er vanuit het christelijke geloof meer gezegd kan worden over zorg voor de schepping: we noemen dit ‘de verbinding tussen blauw en groen.’  Blauw, de kleur van ‘boven,’ gaat over verwondering, God, stilte, gebed en het besef dat we leven in symbolisch universum waarin alles betekenis heeft. Groen, de kleur van beneden, gaat over leven, groei en bloei, maar ook over verdriet en rouw als het gaat om de toestand van de schepping en de toekomst van de aarde.

Team

Het projectteam bestaat uit Janneke en Jelle Huisman. Ze putten uit hun ervaring van 15 jaar internationaal missionair werk en veel onderweg zijn en thuiskomen (letterlijk en figuurlijk.)

  • Janneke blogt op JannekeOnderweg.nl en heeft schrijfretraites en stiltedagen gegeven in Nederland, Duitsland en Hongarije. Ze heeft veel geschreven over de zoektocht naar “balans als levensstijl.”
  • Jelle is filosoof en theoloog en geeft als projectmanager leiding aan missionaire projecten. Hij heeft ervaring in het leiden van kerkdiensten, lesgeven, organiseren van trainingen, coaching en is geïnteresseerd in de geschiedenis van de vroege kerk als een inspiratiebron voor de toekomst van het christendom.

Persoonlijke motivatie

“De centrale plek in ons huis is de keukentafel. Rondom onze keukentafel zaten zwervers en bisschoppen, vluchtelingen en bijbelvertalers, studenten, buren en voorbijgangers. Rondom de tafel van gastvrijheid ontstaat ruimte voor een vraag, een gesprek, voor zwijgen en gebed. In dit projectvoorstel zoeken we een manier om onze tafel een stukje groter te maken.”

Teamontwikkeling

We zoeken contact met mensen uit Wageningen en van relevante collega-organisaties. We zoeken contact met relevante netwerken en partner-organisaties. Te denken valt aan lokale kerken, groene ondernemers en andere neo-monastieke initiatieven, zoals van IFES.

  • Meewerkers. Een aantal mensen hebben al aangegeven praktisch mee te willen denken. In de loop van tijd zal deze groep zich uitbreiden en zal ook duidelijk worden wie welke taken op zich wil gaan nemen. 
  • Klankbordgroep. Daarnaast stellen we een klankbordgroep samen van mensen die ons en onze missie kennen en met adviseurs vanuit het werkveld. Te denken valt aan mensen uit onze persoonlijke achterban / vriendenkring, andere “pionierende” ondernemers. Hierbij zijn we op zoek naar mensen die ook persoonlijke input kunnen geven.