Voorwaarden en huisregels

De huurder gaat door het aangaan van de huurovereenkomst akkoord met de bijbehorende voorwaarden.

1. Doelstelling

De doelstelling van Werkplek Bergstraat is het beschikbaar stellen van werkplekken/werkruimte als deze, naar de beoordeling van de verhuurder, voldoen aan de volgende criteria:

a personen en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid, zoals studenten en medewerkers van de WUR, ondernemers en medewerkers van bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid

b personen en organisaties die actief zijn op het gebied van zingeving mits dit niet in strijd is met het christelijke karakter van het Leger des Heils.

c activiteiten die vallen binnen de doelstelling van Werkplek Bergstraat en die geen schade doen aan de goede naam en reputatie van Werkplek Bergstraat en het Leger des Heils.

2. Algemene regels

Werkplek Bergstraat is alleen beschikbaar voor activiteiten die voldoen aan al de daarvoor geldende wettelijke voorschriften en algemene gedragsregels. Bijvoorbeeld en niet uitsluitend:

  • de internettoegang mag niet gebruikt worden voor illegale activiteiten,
  • alle (brand)veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden,
  • roken en open vuur zijn verboden,
  • geen bijeenkomsten van politiek of maatschappelijk controversiële aard,
  • verhuur voor coaching en andere vormen van begeleiding kan alleen plaatsvinden (a) indien de huurder voldoet aan de in de betreffende branche geldende scholings- en registratieverplichtingen en (b) alleen wanneer het volwassenen betreft. (Voor activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van een reguliere school kan een uitzondering gemaakt worden.)
  • en verder alle afspraken die met een individuele huurder gemaakt worden.

3. Boekingsprocedure

Iedere boeking voor de werkruimte als geheel dient vooraf via het daarvoor bestemde formulier op de website te gebeuren. Stappen:

1 Met het formulier “Werkruimte aanvraag” vraagt de potentiële huurder of de ruimte voor de aangegeven activiteit beschikbaar is.

2 Soms zal de verhuurder de potentiële huurder uitnodigen voor kennismaking en eventueel aanvullende informatie.

3 De verhuurder bepaald of de aanvraag valt binnen de doelstelling van Werkplek Bergstraat. Bij positief antwoord krijgt de potentiële huurder een offerte, bij negatief antwoord een afwijzing.

4 Nadat de potentiële huurder aan de in de offerte gespecificeerde betalingsverplichtingen heeft voldaan is er sprake van een boeking.

5 Annulering van de boeking is alleen mogelijk onder de in de offerte vermelde voorwaarden.

6 De verhuurder heeft altijd het recht om een aanvraag / boeking van een werkplek of werkruimte zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te annuleren.

4. Overige bepalingen

De huurder is aansprakelijk voor schades aan het pand en de inventaris die zijn ontstaan tijdens zijn boeking.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van de eigendommen van de huurder en zijn gasten.